Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Rohtar: de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DisQounts International B.V., gevestigd te Veldzigt 22 in De Meern en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 72305843.
 2. Website: de website van Rohtar, te raadplegen via http://www.blitsr.nl en alle daarbij behorende subdomeinen.
 3. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Rohtar.
 4. Overeenkomst: elke schriftelijke afspraak of overeenkomst tussen Rohtar en de Klant die tot stand komt door het plaatsen van een bestelling of opdracht via de Website en waarvan deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 5. Algemene Leveringsvoorwaarden: de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden van Rohtar.

Artikel 2. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door het aanvaarden door de Klant van het aanbod van Rohtar door middel van het plaatsen van een bestelling via de Website, via een email gericht aan info@Rohtar.com of op enige andere wijze.
 2. Indien bij het aangaan van de Overeenkomst door de Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, behoudt Rohtar zich het recht voor om haar verplichtingen op te schorten totdat correcte gegevens zijn verstrekt door de Klant.
 3. Rohtar behoudt zich het recht voor om geen bestellingen aan te nemen of bestellingen te annuleren van klanten die op enige manier misbruik hebben gemaakt of geprobeerd hebben te maken van de diensten van Rohtar.
 4. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn op elke Overeenkomst van toepassing, tenzij Rohtar uitdrukkelijk het tegengestelde verklaart.
 5. Rohtar wijst iedere toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden als bedoeld in artikel 6:231 sub a BW van de Klant nadrukkelijk van de hand. De aanvaarding door Rohtar van bestelformulieren of leveringsnota’s, het zenden van orderbevestigingen, noch enige andere handeling, kan de aanvaarding van dergelijke algemene voorwaarden van de Klant inhouden.
 6. Rohtar kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het onrechtmatig gebruiken van afbeeldingen of content. De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het controleren van deze informatie.

Artikel 3. De goederen

 1. Rohtar staat ervoor in dat de geleverde goederen aan de overeenkomst
  beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 2. De garantietermijn van Rohtar komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Indien geen sprake is van fabrieksgarantie, hanteert Rohtar een garantietermijn van 6 maanden. Retourzendingen zonder een volledig ingevuld en bijgevoegd retourformulier kunnen niet in behandeling worden genomen. Indien er meerdere producten worden teruggestuurd dan dient er per artikel aangegeven te worden wat de reden van retour is.
 3. Deze garantie geldt niet voor enig gebrek dat te wijten is aan gebrekkige verzorging, opzettelijke beschadiging, onoplettendheid of nalatigheid door de Klant. Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service- of reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben uitgevoerd.
 4. Bij levering van goederen die niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft de koper recht op aflevering van het ontbrekende of op herstel of vervanging van de goederen. Dit recht vervalt wanneer de Klant het gebrek niet binnen 7 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had behoren te ontdekken aan Rohtar meldt.

Artikel 4. Leveringstermijn

 1. Rohtar streeft ernaar bestellingen zo snel mogelijk, waar mogelijk binnen 24 uur, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, te leveren, tenzij op de Website een andere levertijd is aangegeven.
 2. De levertermijn vangt aan eerst nadat Rohtar de bevestiging heeft ontvangen dat de Klant het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, tenzij, in afwijking van het in artikel 7 lid 1 bepaalde, een andere betaaltermijn is overeengekomen.
 3. Indien het niet mogelijk is om een bestelling binnen 5 werkdagen te leveren zal Rohtar contact opnemen met de Klant om een leverdatum af te spreken.
 4. In gevallen als bedoeld in het vorige lid heeft de Klant het recht om de overeenkomst binnen 2 dagen na de betreffende mededeling van Rohtar te ontbinden, doch niet indien op de Website een langere levertijd was vermeld of indien sprake is van onvoorziene omstandigheden. Rohtar behoudt zich evenwel het recht voor om redelijkerwijs gemaakte kosten gepaard met de betreffende bestelling bij de Klant in rekening te brengen.
 5. Rohtar behoudt zich het recht voor om bestellingen in delen, door middel van twee of meerdere zendingen, te leveren.
 6. Overschrijding van enige levertermijn geeft de Klant in geen geval recht op schadevergoeding.

Artikel 5. Bezorging

 1. Rohtar is gerechtigd voor de levering van de door de Klant bestelde goederen gebruik te maken van de diensten van derden, zoals pakketbezorgers of koeriers.
 2. Het risico aangaande de door de Klant bestelde goederen gaat van Rohtar over op de Klant op het moment dat Rohtar de Klant of, indien van toepassing, de in lid 1 bedoelde derde, in het bezit stelt van de goederen.


Artikel 6. Prijzen en verzendkosten

 1. Voor alle bestellingen worden de op de dag van de bestelling geldende prijzen gerekend. Voor aangetekende, rembours- en expresszendingen worden extra kosten in rekening gebracht.
 2. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in EURO’s en exclusief verzendkosten en 21% omzetbelasting (btw), tenzij anders afgesproken.
 3. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 4. Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 5. Voor het plaatsen van de definitieve bestelling wordt een overzicht met de totale kosten,
  inclusief verzendkosten, weergegeven.

Artikel 7. Betaling en eigendomsvoorbehoud

 1. De Klant dient gelijktijdig met het tot stand komen van de Overeenkomst zorg te dragen voor betaling. Eerst na het ontvangen van de betalingsbevestiging is Rohtar gehouden haar verplichtingen uit de Overeenkomst uit te voeren.
 2. De door Rohtar geaccepteerde betaalmethoden zijn bankoverschrijving, iDeal, PayPal en MasterCard.
 3. In afwijking van het in het eerste lid bepaalde kan een andere betaaltermijn worden overeengekomen. Dit staat ter discretie van Rohtar en geschiedt in beginsel slechts indien een Klant eerder bestellingen heeft geplaatst via de Website.
 4. Overschrijding van de toepasselijke betaaltermijn geeft Rohtar het recht om, zonder mededeling of ingebrekestelling, de wettelijke handelsrente in rekening te brengen over het volledig verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling plaats had moeten vinden tot aan de datum waarop betaling plaats heeft gevonden.
 5. Rohtar heeft in het geval van overschrijding van de toepasselijke betaaltermijn het recht om, na ingebrekestelling, de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. De Klant is gehouden om alle daarmee gepaarde, door Rohtar alsmede de betreffende derde gemaakte, kosten, waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, te vergoeden. Deze kosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag, doch zijn in elk geval niet lager dan EUR 175,00.
 6. Rohtar behoudt de eigendom van alle door haar geleverde zaken, totdat de koper volledig aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8. Retourneren en annuleren

 1. De Klant heeft het recht om een bestelling schriftelijk te annuleren en zodoende de Overeenkomst te ontbinden, doch slechts indien de bestelde goederen nog niet zijn verzonden.
 2. In geval van annulering is Rohtar gerechtigd om 25% van de overeengekomen prijs voor de producten, alsmede gemaakte (verzend)kosten, in rekening te brengen.
 3. Het recht om te annuleren geldt niet voor goederen die ten tijde van de bestelling niet bij Rohtar voorradig waren en die Rohtar met het oog op de door de Klant geplaatste bestelling heeft besteld bij een derde partij of voor goederen die op maat zijn gemaakt of aangepast. Dit is slechts van toepassing indien op de Website stond vermeld dat de betreffende goederen niet voorradig waren.

Artikel 9. Overmacht

 1. Indien Rohtar wegens omstandigheden die zich buiten haar schuld voordoen haar
  verplichtingen uit de Overeenkomst niet na kan komen, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren, dan wel om de bestelling door middel van een schriftelijke mededeling aan de Klant te annuleren.
 2. Indien de in het eerste lid genoemde opschorting 30 dagen voortduurt, stelt Rohtar de Klant onverwijld op de hoogte. In dat geval heeft de Klant het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.
 3. Omstandigheden als bedoeld in het eerste lid omvatten mede, maar zijn niet beperkt tot, staking, uitsluiting, opstootjes, revolutie, mobilisatie, oorlog, epidemieën, in gebreke blijven van leveranciers of andere omstandigheden.

Artikel 10. Persoonsgegevens

 1. Op elke Overeenkomst van Rohtar is het Privacybeleid van Rohtar van toepassing.
 2. Rohtar is de ‘(verwerkings)verantwoordelijke’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Rohtar is verantwoordelijk voor het beschermen van persoonsgegevens van de Klant die worden verzonden, bewerkt en/of verwerkt.
 3. Rohtar verwerkt persoonsgegevens, waaronder naam, (e-mail)adres, telefoonnummer ten behoeve van het maken/gebruiken van een account door de Klant op de Website, het versturen van nieuwsbrieven of andere informatie over producten of diensten van Rohtar, het aangaan, uitvoeren en ontbinden van een Overeenkomst, analyse voor marketing, statistische en wetenschappelijke doeleinden en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 4. Rohtar draagt er zorg voor dat persoonsgegevens worden beschermd en beveiligd
 5. Persoonsgegevens worden opgeslagen en kunnen worden verwijderd op verzoek van de desbetreffende persoon.

Artikel 11. Klachten- en geschillenprocedure

 1. Klachten kunnen per e-mail, telefoon, fax of brief worden ingediend. Rohtar zal binnen drie werkdagen na ontvangst contact opnemen om te proberen de klacht naar tevredenheid op te lossen. Rohtar is telefonisch bereikbaar op Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. Rohtar streeft ernaar klachten binnen 30 dagen af te handelen.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten van Rohtar is Nederlands recht van toepassing, onder de uitdrukkelijke uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht, onverminderd het recht van Rohtar om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer. Indien de Klant een in Nederland woonachtige consument is, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Klant.